بایگانی برچسب: لغو و کاهش کار کودک

برنامه ریزی استراتژیک کوشا در جهت لغو و کاهش کار کودک

برنامه ریزی استراتژیک کوشا در جهت لغو و کاهش کار کودک برنامه ریزی استراتژیک کوشا : در جهت لغو و کاهش کار کودک حرکت : در جهت حساس سازی و افزایش آگاهی و مشارکت جامعه در جهت لغو و کاهش کار کودک جامعه: مردم معمولی، شهرداری، بیمارستان، سازمانهای غیر دولتی، سی بی اوهای محلی، گروههای …