واحد پژوهش

این واحد با هدف تقویت دانش نظری و آشنایی با مسایل کار کودک در ایران و جهان به فعالیت می پردازد. همچنین برای هم اندیشی و تقویت روحیه همکاری و بررسی مسایل مربوط به محله، کودک و خانواده ، با برگزاری جلسات دوره ای و مطالعه هدفمند و سفر های برنامه ریزی شده برای مشاهده میدانی در نقاط پرآسیب کار کودک در کشور فعالیت می کند. به منظور افزایش توانایی های مربیان، کارگاه های پیشگیری از اعتیاد، تاب آوری و مهارت های زندگی برگزار می کند. این واحد به منظور اطلاع رسانی ، گسترش مخاطبان ، افزایش دانش تئوریک و سطح حساسیت جامعه نسبت به کار کودک اقدام به چاپ نشریه داخلی کرده است.bottom