پیمان نامه مربیان کانون کوشا

۱٫ به جای تاکید بر آموزش تحصیلی کودک بر تربیت فردی، حفظ و افزایش کرامت انسانی وی اصرار میورزیم.
۲٫ هرگز با کودکان با خشونت رفتار نمیکنیم. هرگونه خشونت رفتاری، فیزیکی، کلامی و … منجر به تحقیر
کودک خواهد شد.
۳٫ به همه اقوام و ملیتها احترام میگذاریم و از کودکان در برابر هرگونه تبعیض قومیتی، ملیتی و جنسیتی
حمایت میکنیم.
۴٫ هرگز با کودکان وارد بحثهای مذهبی و سیاسی نخواهیم شد.
۵٫ از برقراری هر گونه رابطه عاطفی عمیق با کودک که منجر به وابستگی شدید عاطفی کودک به مربی شود
خودداری میکنیم. هرگز بدون هماهنگی کانون به منزل کودکان نمیرویم و تا حدامکان این فعالیت را به
گروه مددکاری واگذار میکنیم.
۶٫ از برآورده کردن درخواستهای مالی کودکان و هرگونه درخواست خرید خودداری میکنیم.
۷٫ بدون هماهنگی با کانون به کودکان قول برگزاری هیچ گونه برنامه تفریحی را نمیدهیم.
۸٫ به هیچ کودکی بدون هماهنگی با کانون جایزه فردی و گروهی نمیدهیم. هدیه دادن به کودکان به طور
گروهی و تنها از سوی کانون انجام خواهد شد.
۹٫ در مورد مسایل شخصی کودکان و خانوادهشان با آنها صحبت نمیکنیم و در صورت مشاهده هرگونه رفتار و
صحبت از سوی کودک در این باره آنرا به گروه مددکاران و یا مدیر داخلی اطلاع میدهیم.
۱۰ . در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات در مورد یک کودک خاص تنها با مددکاران کانون صحبت میکنیم.
۱۱ . در بدو ورود به کانون از دادن هرگونه اطلاعات شخصی و شماره تماس به کودکان اکیداً خودداری میکنیم.
۱۲ . ملزم به حفظ اسرار کودک هستیم و موارد خاص را تنها به گروه مسئول در مورد آن گزارش میدهیم.
۱۳ . هیچ کودکی با هرگونه ویژگی رفتاری بر کودک دیگری برتری ندارد. هیچگونه تعریفی برای کودک خوب و
کودک بد در کانون وجود ندارد.
۱۴ . در مورد رفتارهای نادرست کودکان شامل خشونت فیزیکی و کلامی و فحاشی متناسب با موقعیت رفتار کنیم.
۱۵ . در قبال مسئولیتی که پذیرفته ایم متعهد خواهیم بود. در صورت لزوم لغو هرگونه برنامه در ارتباط با کانون
حتماً کانون را در جریان بگذاریم.
۱۶ . اسرار دیگر مربیان را هرگز برای کودکان فاش نمیکنیم و حریم خصوصی آنان را پاس میداریم.
۱۷ . کودکان در مورد مربیان و رابطه بین آنها بسیار حساس و تیز بینند. از انجام هرگونه رفتاری که احتمال در
برداشتن هرگونه آموزش نامناسب را برای کودک داشته باشد خودداری میکنیم.
۱۸ . با وجود احترام به سلیقه فردی هر مربی در انتخاب پوشش، سادگی در شکل پوشش را رعایت کنیم.


اسفند ۱۵, ۱۳۹۵ | Category: مقاله | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom