آموزش مربیان داوطلب برای کار با کودکان کار

به منظور تقویت احساس تعلق، همبستگی اجتماعی، ارتقا افراد و گروهها، مشارکت آنها، همچنین افززایش کارایی، توانمندسازی داوطلبان کار با کودکان کار برگزاری کارگاههای :

۱ – آموزش حقوق کودک

۲ – آموزش تاریخچه اهداف و دیدگاههای کانون

۳ – آموزش مفاهیم برای آنها برای کار با کودک

۴ – آموزش رفتار بدون خشونت

۵ – آموزش برابرسازی جنسیتی برای برخورد با کودکان

۶ – ظرفیت سازی جامعه محلی برای کاهش آسیبهای ناشی از کارکودک

۷ – مسئولیت پذیری بخش خصوصی در قبال کار کودک

۸ – پروژه تعلیم و تربیت کودک در خانواده در جهت رشد جامعه مدنی


اسفند ۱۵, ۱۳۹۵ | Category: مقاله | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom