پایان کودک آزاری

///پایان کودک آزاری

پایان کودک آزاری

پس از ماجرای غم انگیز رومینا، موسسه پژوهشی کودکان دنیا از همراهان صفحه های اجتماعی درخواست کرد پیشنهادهای خود را برای پایان دادن به کودک آزاری ارائه دهند.
از آنجا که اعضای صفحه های اجتماعی موسسه از جامعه فعالان حوزه کودک هستند، دیدگاه هایی خاص و قابل تعمقلی را ارائه دادند.
این دیدگاه ها جمع آوری، مطالعه و سپس جمع بندی شد.
شما را به خواندن این گزارش دعوت می کنیم .
می توانید در هر جایی که هستید اقدامی برای پیشگیری و پایان دادن به کودک آزاری را شروع کنید.

درباره مدیر سایت